Starter Kits

Black Raspberry Vanilla Body Butter Kit
Black Raspberry Vanilla Body Butter Kit
$20.99
Chocolate Avocado Lip Balm Kit
Chocolate Avocado Lip Balm Kit
$18.89
Citrus Peel Salt Scrub Kit
Citrus Peel Salt Scrub Kit
$18.89
Clamshell Wax Tart Kit
Clamshell Wax Tart Kit
$17.99
Cocoa Dream Cream Lotion Kit
Cocoa Dream Cream Lotion Kit
$19.94
Facial Night Cream Kit
Facial Night Cream Kit
$19.94
Frappe Mocha Cream Lotion Kit
Frappe Mocha Cream Lotion Kit
$19.94
Hair Conditioner Kit
Hair Conditioner Kit
$18.89
Lip Balm Kit
Lip Balm Kit
$18.89
Melt and Pour Soap Kit
Melt and Pour Soap Kit
$31.49
Refreshing Facial Mask Kit
Refreshing Facial Mask Kit
$17.84
Strawberry Cheesecake Lip Balm Kit
Strawberry Cheesecake Lip Balm Kit
$18.89
Vegan Lip Balm Kit
Vegan Lip Balm Kit
$18.89