Starter Kits

Black Raspberry Vanilla Body Butter Kit
Black Raspberry Vanilla Body Butter Kit
$19.99
Chocolate Avocado Lip Balm Kit
Chocolate Avocado Lip Balm Kit
$17.99
Citrus Peel Salt Scrub Kit
Citrus Peel Salt Scrub Kit
$17.99
Clamshell Wax Tart Kit
Clamshell Wax Tart Kit
$17.99
Cocoa Dream Cream Lotion Kit
Cocoa Dream Cream Lotion Kit
$18.99
Facial Night Cream Kit
Facial Night Cream Kit
$18.99
Frappe Mocha Cream Lotion Kit
Frappe Mocha Cream Lotion Kit
$18.99
Hair Conditioner Kit
Hair Conditioner Kit
$17.99
Joy Wax  Candle Making Kit
Joy Wax Candle Making Kit
$39.99
Lip Balm Kit
Lip Balm Kit
$17.99
Melt and Pour Soap Kit
Melt and Pour Soap Kit
$29.99
Refreshing Facial Mask Kit
Refreshing Facial Mask Kit
$16.99
Smelly Jelly Kit
Smelly Jelly Kit
$35.99
Soy Wax Kit
Soy Wax Kit
$39.99
Strawberry Cheesecake Lip Balm Kit
Strawberry Cheesecake Lip Balm Kit
$17.99
Vegan Lip Balm Kit
Vegan Lip Balm Kit
$17.99