Soap Additives

Slippery Elm Bark Powder
Slippery Elm Bark Powder
$12.99 - $41.99
Sodium Cocoyl Isethionate- SCI
Sodium Cocoyl Isethionate- SCI
$7.99 - $77.60
SODIUM LACTATE
SODIUM LACTATE
$4.59 - $35.99
Sodium Lauryl Sulfate Needles- SLS
Sodium Lauryl Sulfate Needles- SLS
$5.99 - $54.99
Sodium Lauryl Sulfate Powdered- SLS
Sodium Lauryl Sulfate Powdered- SLS
$5.99 - $54.99
Sodium Lauryl Sulfoacetate- SLSA
Sodium Lauryl Sulfoacetate- SLSA
$14.50 - $134.99
Spearmint Leaf Cut & Sifted
Spearmint Leaf Cut & Sifted
$4.99 - $13.99
Spirulina Powder
Spirulina Powder
$9.99 - $29.59
St. John's Wort Herb Powder
St. John's Wort Herb Powder
$6.69 - $17.59
Star Anise Seed Whole
Star Anise Seed Whole
$10.99 - $37.59
STEARIC ACID
STEARIC ACID
$4.59
Strawberry Leaf Cut & Sifted
Strawberry Leaf Cut & Sifted
$5.25 - $14.99
SUNFLOWER Oil
SUNFLOWER Oil
$4.59 - $26.99
SWEET ALMOND Oil
SWEET ALMOND Oil
$4.59 - $31.99
Thyme Leaf Powder
Thyme Leaf Powder
$3.99 - $11.99
Thyme Leaf Whole
Thyme Leaf Whole
$4.50 - $11.99
Titanium Dioxide Oil & Water Dispersible
Titanium Dioxide Oil & Water Dispersible
$3.25 - $8.59
Tongkat Ali Powder
Tongkat Ali Powder
$18.99 - $69.99
Turmeric Ground
Turmeric Ground
$4.99
Vanilla POWDER
Vanilla POWDER
$8.99 - $26.99